بافتنی

اموزش بافتنی

bafan.persianblog.ir

درست کردن منگوله

دودایره به قطری که می خواهیم اندازه منگوله باشد از مقوا ضخیم تهیه کرده

ودایره ای به قطر ٢ سانتی متر ازمرکز جدا کنید

   مطابق شکل داخل مقوای ساخته شده را با کامواپر کرده وبعداطراف را با قیچی

ببرید. نخ را ازمیان مقواها عبور داده ومحکم گره بزنید.منگوله را با قیچی نظم داده

روی بخار کتری نگاه دارید ونخ ها را ازهم جداکنید ( مواظب دستان خود باشید تا

نسوزد).

ساخت سگ با منگوله

ساخت سر=با۴منگوله(٣منگوله بزرگ ویک منگوله متوسط ) ساخته می شود.

بدن =٣منگوله(١منگوله بزرگ و ٢ منگوله متوسط )

دم=٢منگوله کوچک

۴منگوله بزرگ برای دست وپا

    

bafan.persianblog.ir

ساخت موها مطابق تصویر زیر با استفاده از مقوا