بافتنی

اموزش بافتنی

 

رج 1- اولین دانه از رو یک ژته -سه دانه از رو -سه تا یکی ( به این صورت که دانه اول را به روی دانه دوم اورده سپس با سومین دانه یکی کنید.یکی رو - یک زته - سه تا زیرو.....

رج 2 وهمه رج های زوج دانه ها به همان صورت که دیده می شوند بافته شوند.

رج 3-2دانه رو - یک ژته -  2  دانه رو - سه تا یکی -2تا زیر یک ژته -سه تا رو و یک ژته و..........یکی زیر - سه تا یکی-یکی زیر - یک ژته -

رج 5-سه تا رو - یک زته - 5تا رو و............

رج 7- 4تا رو-یک زته - سه تا یکی -یک زته-7 تا زیر