بافتنی

اموزش بافتنی

بافت پالتوی زنانه سایز 42-44

 

وسایل مورد نیاز

 کاموای ضخیم 1800گرم (18عدد کاموای صد گرمی )

میل شماره 8 - 4 عدددکمه بزرگ

بافت پشت پالتو-  60 دانه سرانداخته و 5دانه زیر و5دانه روببافید.تا 4رج این بافت را دارید بطوریکه 12 مربع ایجاد شود.

دررج بعدی بافت برعکس می شود دانه هایی که زیر است رو بافته شود وبرعکس

بافت را ادامه داده تا 6 ردیف مربع داشته باشید.حال بافت ساده می شود هر 5رج یک بار یک دانه دراول هر رج کم کنید .وقتی اندازه بافت به 76 رسید برای حلقه از هر طرف 5دانه یکباره کم کنید. و21 سانت حلقه راببافید. سرشانه را دردومرحله کور کنید تا اریب بیایستد وبرای یقه 14 دانه را صاف کور کنید.

سمت چپ جلو-

40 دانه سر انداخته مانند پشت ببافید فقط برای حاشیه جا دکمه از سه مربع استفاده کنید .برای یقه بعداز اینکه بافت به 93 سانت رسید هردورح یکبار یکبار 4دانه - 2بار 2دانه- 2بار 3دانه- 1بار دودانه و2بار یک دانه کور کنید.

سمت راست جلو- مانند سمت چپ است فقط جادکمه باز شود

استین -40 دانه سرنداخته 5ردیف مربع ببافیدومابقی بافت ساده استتعداز اینکه قد استین به 43 رسید دانه ها را کور کنید.

بافت کلاه-ازروی یقه 55دانه گرفته وو6ردیف مربع ببافید ودرز کلاه رابدوزید.

بافت جیب- 15 دانه سرانداخته و4ردیف مربع ببافید. وذرقسمت جلو بدوزید.