بافتنی

اموزش بافتنی

 وسایل مورد نیاز

نخ نازک 300گرم - میل شماره 4

نکته - برای توری شدن این مدل شماره میل به نسبت کاموا ضخیم تر است وشما می توانید به جای بافت توری بین دو بافت زیر از یک بافت رو استفاده نمایید.

 

طرز بافت-

بافت جلو سمت راست- 81 دانه سر انداخته و سه سانتی متر دوتا زیر یکی رو ببافید و بعد طبق نقشه شروع به بافت کنید.بعداز سه سانت از سمت راست یک دانه اضافه کنید 4 بار تکرار شود  سپس در همان سمت هر سه رج یک دانه کم کنید.از سمت چپ هم هر شش رج در میان یک دانه کم شود تا حالت گودی کمر دراید.بعداز 28 سانت 51 دانه دارید.برای حلقه یک بار 3ه دانه ودوبار یدودانه و دوبار یک دانه کم شودسمت چپ جلو برعکس سمت راست بافته می شود.

بافت پشت 93 دانه سرانداخته وهر سه رج یک دانه کم کنیدتا تعداد دانه ها به 83 دانه برسد بعداز 16 سانتی متر هر سه رج یک دانه زیاد کرده تا تعداددانه ها به87 عددبرسد بعداز 28 سانت حلقه راباز کنید سه بار دو دانه وچهاربار یک دانه کور کنید.22 سانت حلقه استین را بافته و 31 دانه برای یقه باقی کذاشته و دانه های سرشانه را به سه قسمت تقسیم کرده ودر سه مرحله کور کنید تا اریب بیافتد.

 بافت یقه کرواتی-25 دانه سر انداخته و85 سانت ببافید (دوبار) دو یقه بافته شده را از یک سمت به هم بدوزید وبعداز دوخت درزهای لباس به قسمت یقه وصل کنید.

----------------------------------------

برای بافت مدل بالا روی عبارت زیر کلیک کنید