بافتنی

اموزش بافتنی

طرز بافت مدل سمت راست

مواد لازم 12 کلاف 100 گرمی ضخیم - میل شماره 6

این مدل از بالا بافته میشود ابتدا یقه را کشباف یکی رو یکی زیر ببافید 50 دانه سرانداخته ویک رج در میان در رج های رفت یک دانه بعد از اولیت دانه اضافه کنید وبه ارتفاع 15 سانتی متر ببافید سپس دانه ها را تقسیم بندی کرده  ومدل استین رگلان از بالا ببافید  در سر کار پیچ گیس باف مطابق نقشه زیر دارید

ومدل اصلی بدنه مانند زیر از پیچ تشکیل شده است

0

مدل به 12 دانه تقسیم می شود.به اضافه دانه حاشیه

رج1-همه اززیر

رج2- وتمام رج های زوج همه از رو

رج3-دانه ها را سه به سه پیچ بدهید.واززیر ببافید 6دانه اززیر

رج5-همه اززیر

رج7-6دانه اززیر - وشش دانه بعدی را به هم پیچ بدهید.

رج7-همه  اززیر

تکرار همه رج ها