بافتنی

اموزش بافتنی

350گرم کاموا موهر - میل شماره 4 - دکمه

اشارپ را با دوروش می توانید ببافید.

روش اول- 42 دانه با میل شماره چهار سرانداخته و  کشبافت دوتا رو دو تا زیر ببافید. درجای مشخص جادکمه ها را باز کنید.دانه ها رابه صورت زیر تقسیم بندی کنید

هر پیچ گیس بافت از 6 دانه تشکیل می شود بین هر گیس دو دانه رو ببافید هر 6 رج در میان یک دانه به دانه های زیر اضافه کنید وقتی بافت شما 40 سانت شد هر 6رج شروع به کم کردن دنه های رو نمایید.تا دانه ها به 42 دانه برسد

بالا وپایین کار را زنجیره بافته و در پایین اشارپ ریشه بزنید.

روش دوم که درتصویر می بینید ابتدا پیچ ها را بافته با کمک قلاب پایه دوبل بین پیچ ها ببافید.در بعضی رج ها از زنجیره و دوباره پایه دوبل استفاده نمایید.