بافتنی

اموزش بافتنی

وسایل مورد نیاز یک کلاف کاموای برفی - یک کلاف کاموای ساده -میل شماره 4

30دانه با میل شماره 4 وبا کاموای برفی سر انداخته و کشیافت یکی رو یکی زیر ببافید

وبعد ساده بافی کنید.بعد از 11 سانتی متر ساده بافی شروع به زیاد کردن دانه برای

انگشت شست کنید 6دانه بافته وبعد یک دانه زیاد کنید .زیاد کردن دانه فقظ در رج های رفت صورت می گیرد .دفعه بعد دودانه در طرفین دانه اضافه شده قبلی اضافه کنید ذوبار این اضافه کردن را دارید.(برای زیاد کردن دانه به بافت دستکش یک انگشتی مراجعه کنید.)

7دانه برای اضافه کردن کافی می باشد . بعداز 15 سانتی متر ساده بافی 6 دانه

اضافه شده انگشت را کور کنید. وطرفین دستکش را جداگانه ببافید ودر اخر با کاموای

برفی کشباف ببافید . وکار را کور کنید.دوطرف دستکش را با قیطان به صورت ضربدری به

هم وصل نمایید.

-----------------------------------------------------------------------------------------

برای بافت دستکش یک انگشتی روی عبارت زیر کلیک کنید.

بافت دستکش یک انگشتی