بافتنی

اموزش بافتنی

دامن پلیسه

بافت دامن

132 دانه با میل شماره 3 سرانداخته و 5سانتی متر کشباف یکی رو یکی زیر ببافید.

در رج بعدی یک دانه رو و10دانه زیر

رج های پشت کار دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند.

در رج های روی کارهر چهار رج در میان در دوطرف دانه هایی که از روبافتید یک دانه اضافه کنید

زمانی که قد دامن به اندازه دلخواه رسید  دیگر نیازی به اضافه کردن ندارید و فقط سه رج رکن ببافید.

--------------------------------------------------------------------

دامن ترک

طرزبافت - 90دانه با میل شماره 3 سر انداخته و 5رج کشبافت ببافید

سپس بافت ساده است هر چهار رج در میان هر 5 دانه یک دانه اضافه کرده تا تعداد دانه ها به 110 برسد.سپس دانه ها را ده تا ده تا تقسیم کرده وجداگانه ببافید.وقتی 10 سانت بافتید از هر طرف دوبار یک دانه کور کرده تا دالبر شود

در پایان دور کار را قلاب بافی کنید و طرح هایی با نخ وسوزن روی دامن بدوزید.

---------------------------------------------

برای بافت ژیله روی عبارت زیر کلیک کنید.

ژیله برای دختر کوچولو ها

---------------------------------------------------------------------

مدل  دیگری از دامن