بافتنی

اموزش بافتنی

 

برای بافت بلوز ابتدا انرا به شکل زیر تقسیم بندی کنید

سرانداختن با پنج میل

 

-----------------------------------------------------------

این مدل با میل گرد هم قابل بافتن است