بافتنی

اموزش بافتنی

ژاکت و سرهمی کودکان تا 4سالگی
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٠   کلمات کلیدی: بافت کفش نوزاد ،دانلود مجله بافتنی ،بافت مانتو ،هنرمند

500 گرم کاموا با ضخامت متوسط

میل شماره 4/5

زیپ 50 سانتی متر کاپشنی

نخ گلدوزی وروبان

طرز بافت پیش ژاکت - 40 دانه سرانداخته سه سانتی متر جودانه تکی ببافید

بعد دو دانه از رو شش دانه برای بافت پیچ اززیر مابقی دانه ها را جودانه دوتایی ببافیدهر پیچ شش رج بافته می شود

برای اریب شدن بافت پیچ هر رج رفت یک دانه ز اازبافت جودانه را برداشته به سمت چپ بافت منتقل کنیددانه های سمت داخل را از زیر ببافید 

بعذاز 35 سانت بافت برای حلقه 1بار سه دانه 2بار دو دانه ویک بار یک دانه کور کنید وقتی 45 سانت بافته شد سرشانه را در سه مرحله کور کنید 

بافت پشت زاکت

    ادامه مطلب


 

 

بافت پشت ژاکت 80 دانه سرانداخته وسه سانت جو دانه تکی ببافید بعد 32 دانه جودانه دوتایی و دو دانه زیر 12 دانه پیچ درختی دو دانه زیر و 32 دانه جو دانه دوتایی ببافید .بقیه بافت مانند دستور جلو لباس است

آستین- 50 دانه سرانداخته 8 سانت رکن ببافید ( درآخر بافت مچ را دولا کرده و بدوزید)

20 سانت جو دانه دوتایی بافته برای حلقه استین از هر طرف یک بار سه دانه 2بار دو دانه و هر چهار رج در میان 7بار یک دانه کور کرده  مابقی دانه ها را یکجا کور کنید

درز آستین .پهلو  ها و سرشانه ها را بدوزید

برای یقه 50 دانه سر گرفته و یک دانه زیر و 2دانه رو ببافیدبعد از 15 سانتی متر کور کنید.