بافتنی

اموزش بافتنی

سرانداختن بافتنی -ساده بافی -افزایش -کاهش یا کور کردن دانه -ژته زدن
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٠   کلمات کلیدی: بافت قلب ،بافت میوه ،بافت جوراب ،بافت شال گردن

    سرانداختن بافتنی

      به تعداد دانه هایی که برای سرانداختن نیاز دارید کاموا را

به دور میل انتخابی می پیجید ودر خاتمه 10 سانتی متربه نخ اضافه --

نمایید و طرف ازاد نخ به سمت شما و نخ متصل به کلاف به طرف بیرون

باشد سرکور می اندازید وکارراادامه می دهید.

   درصورتی که دست شما در هنگام بافت سفت است از دو عددمیل ودر غیر 

این صورت از یک میل برای سرانداختن مطابق شکل پایین استفاده نمایید.

ساده بافی - روی ادامه مطلب برای کور کردن وزیاد کردن کلیک کنید.

baftan.org


ساده بافی

برای بافت ساده یا بافت از زیر میل را از زیر دانه سرانداخته برده ونخ را بیرون بکشید.

 

پشت بافت یا بافت از رو

نخ را روی میل سمت چپ انداخته سپس نخ را بیرون بکشید.

 

--------------------------------------------------------------------------

اضافه کردن

اضافه کردن به روش نامریی

میل را از پشت کاراز زیر نخ عمودی  خارج کرده ونخ را برروی میل سمت چپ منتقل کنید

واززیر ببافید.

 

روش دوم اضافه کردن

از دانه های رج پایین دانه اضافه کنید.

          

روش اضافه کردن با نخ ازاد

 -

--------------------------------------------------

                                      کورکردن 

 برای کور کردن دانه ها در جهت بافت دانه ها را دوتا یکی می کنید.

 درتصویر پایین  کور کردن دانه ها نمایش داده شده است.

-------------------------------------------------------

ژته زدن

برای زته زدن نخ ازاد را روی میل سمت راست انداخته ودر رج پشت از رو ببافید.